Tietosuoja

Tietosuojaseloste


Facephysics Oy:n (”Facephysics”) asiakkaiden henkilötietojen käsittely

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASIä
Facephysics Oy (y-tunnus: 3126496-5)
osoite: c/o Mukera Oy PL 29 04301 Tuusula
puh. 040-5893003
KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄä

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Seppo Leinonen, seppo(at)mukera.fi
Juha Mörsky, juha(at)bgi.fi
MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMMEä

Käsittelemme sinusta seuraavia henkilötietoja:
- Nimi
- Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusyhteystiedot)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

- asiakasnumero
- asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
- tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
- suoramarkkinointisuostumukset, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta
- tilaushistoria
- käyttäjätunnus ja salasana
MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASIä

Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen hoitamiseen, palvelujemme kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimuksen valmistelu, täytäntöönpano tai oikeutettu etumme sopimussuhteen tai mahdollisen sopimussuhteen perusteella.
MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSIä

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti yleensä rekisteröidyltä itseltään verkkopalvelua käyttäessä. Rekisteröimme verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Lisäksi voimme kerätä tietoja toimintaamme liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASIä

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

• IT-järjestelmätoimittajat
• laskutuspalvelujen tarjoajat
• verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat

Palvelumme teknisenä toteuttajana toimii Brand Group International Oy, joka käsittelee henkilötietoja meidän lukuumme.
SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHANä
Tietyt alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, sijaitsevat Yhdysvalloissa. Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASIä

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ONä

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön: Juha Mörsky, juha@bgi.fi
Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.
Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
• henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
• peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
• vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
• olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
• käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
• emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
• olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Sinulla on lisäksi aina oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. Voit peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@facephysics.fi.
OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)
KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄä

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten suojausten avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.